Annica Lindén Øygard og Marco Elsafadi

Vi to har vært involverte i det forebyggende arbeidet med barn og unge gjennom mange år i Nittedal. En av oss hver eneste dag i 8 år. Den andre engasjert med jevne mellomrom siden 2009, som foredragsholder og heiaperson til enkeltungdommer, foreldre, frivillige organisasjoner, politiet og ansatte i kommunen. Vi bryr oss veldig om oppvekstmiljøet og er stolte av de som vokser opp i Nittedal.

Nå er det med litt undring at vi leser talen i Varingen, som ordføreren Hilde Thorkildsen holdt i kommunestyret etter det hun benevner som «voldsepisoden på Li». Ordføreren sa følgende:

  • I Be safe-uka 2016 benyttet mange skoler seg av tilbudet om å overvære en forestilling med Kjetil og Kjartan om mobbing.
  • Det ble gjennomført et foreldremøte med Kjetil og Kjartan om foreldres rolle for å motvirke og håndtere mobbing.

Dette stemmer ikke. Det var sikkert en glipp, men dette skjedde et år tidligere, altså i 2015. Over 1000 elever så forestillingen og alle var begeistret. Barn og unges kommunestyre var veldig fornøyde i deres evaluering. Det var et stort arrangement som kunne gjennomføres fordi Kriminalitetsforebyggende Råd og næringslivet betalte denne delen av BE SAFE uken. Nittedal Teater leide inn lys og lyd, uten kostander for kommunen. De rigget og sto for all teknikk og håndterte all logistikk av elever i løpet av dagen. Frivilligsentralen bidro også med logistikk og fikk lånt en husbil som Kjartan Eide kunne benytte mellom forestillingene. Kommunen har nå sagt opp partnerskapet med Nittedal Teater og de skal vurdere Frivillighetssentralens fremtid i kommunestyret i mai. Hvordan henger dette sammen?

Dessverre er slike arrangementer «ferskvare» for elevene. Hvis det ikke blir fulgt opp kontinuerlig og langsiktig med øvelser og dialog i klasserommet, tilpasset barna- og ungdommenes alder, minker effekten hver eneste dag. Vi kan ikke forvente at elevene i 8. trinn på Li skole, som gikk i 6. trinn høsten 2015 på ulike barneskoler, skal huske eller praktisere hva Kjetil Eide lærte dem i forestillingen for halvannet år siden. Det skjer mye med kroppen og sinnet til en ungdom i den alderen, og de er i kontinuerlig endring. I tillegg forteller ungdommer at det ikke blir satt av tid til kontinuerlig oppfølging av dette arbeidet på timeplanen i Nittedal. Etter at «klassens time» ble tatt vekk fra ungdomsskolen finner ikke lærerne tid til dette. De mener at de må bruke tiden «godt», og fokusere på fag, slik at elevene gjør det bra på prøver.

Det er også med undring at vi leser at det kun er tre mobbeprogrammer som tilbys skolene. Hva bygger Nittedal kommune dette på? Kanskje det kun er tre programmer som er så smale at de kun tar for seg mobbing. Men det er en rekke gode programmer som jobber med selvfølelse, psykisk helse, radikalisering mm. Programmer som «MOT», «Zippies Venner» som eies av Voksne for barn, «DEMBRA» som eies av HL-sentert og «MITT VALG!» som er stiftet av Lions, er alle seriøse aktørene og som mottar alle statlig støtte for sitt gode arbeid over mange år.

Ordfører har helt rett i at det finnes ikke enstydig forsking som viser att programmene gir effekt på mobbing. Det er to grunner til det:

  1. Det hjelper ikke at lærere går på kurs, for deretter å legge programmet i skuffen og ikke gjennomføre det de lærte på kurset. Å jobbe mot mobbing og for et inkluderende miljø tar tid. Som vi skrev tidligere oppnår vi kun resultater hvis vi setter av tid til dette arbeidet i timeplanen og jobber kontinuerlig gjennom hele skoleløpet.
  2. Det er alltid vanskelig å måle resultater av forebyggende arbeid. Vi vet ikke hvordan bildet hadde sett ut hvis man ikke gjorde noe. Men basert på mange års erfaring som forebyggere, vet vi at dette er den viktigste investeringen i våre barns liv og utvikling. Vi vet at det hjelper selv om ikke professorer klarer å tallfeste gjennom statistikk hva som kunne ha skjedd dersom vi ikke gjorde en innsats.

Gledelig nok finnes det nasjonal og internasjonal forsking som viser at programmer som øker elevenes sosiale- og emosjonelle (SEL) kompetanse bidrar til at elevenes læringsutbytte øker, klassemiljøet blir bedre og elevene tar bedre vare på hverandre. MOT og MITT VALG! (som vi kjenner best) er blant disse programmene. Programmene har bredden og tar for seg flere områder som øker elevenes selvfølelse. Den seneste norske forskningen på programmet MITT VALG! under veiledning av professor Thomas Nordahl og professor Per Holth, viser at elever som bruker MITT VALG! har signifikant bedre resultater på «elevenes selvoppfatning», «forhold mellom elevene i klassen», «hva jeg kan om andre ting på skolen» og «andre forhold» som bla inneholder spørsmål om alkohol og andre rusmidler. Vi anbefaler alle å lese mer om sosial og emosjonell kompetanse på utdanningsdirektoratets hjemmesider, www.udir.no  Kommunen kuttet samarbeidet med Voksne for barn i 2015 og med MITT VALG/Lions i 2017. Ordfører oppfordrer alle frivillig organisasjoner til å stå sammen mot mobbing. Hvordan henger dette sammen?

En viktig opplysning. Hvis en elev saksøker kommunen for ikke å ha gjort nok i en mobbesak, vil retten etterlyse dokumentasjon om hvordan kommunen arbeidet konturering og langsiktig for å sikre gode skole- og klassemiljø. Hvis kommunen ikke kan fremlegge god nok dokumentasjon på dette, kan kommunen bli dømt til å utbetale store summer i oppreisning til offeret. Dette har vi flere eksempler på fra andre kommuner i Norge. I slike situasjoner har alle innbyggerne i kommunen tapt, selv om offeret får en økonomisk oppreisning. Offeret har som regel tatt så stor skade av historien, at det ofte er preget for resten av livet.

Alle vi som bryr oss om barnas oppvekstsvilkår i Nittedal kommune bør stille krav til hvordan skattebetalernes penger blir prioritert. Ingen har råd til å kutte i gode forebyggende tiltak hverken på fritiden eller i skoletiden. Og vi kan ikke sole oss i glansen av gode tiltak som ble gjennomført i 2015 når vi er i 2017. Ungdom fortjener å bli tatt på alvor og møtt med gode rollemodeller og gode programmer hvert eneste år. Heldigvis har vi ikke engang kommet til påsken, så vi gleder oss til å se hvilke kloke valg Nittedal kommune gjør videre i 2017.

Vi heier på alle som heier på barn og unge.